Välkommen till Tuppens förskola - framtidens förskola i Centrala Norrköping. Tuppens förskola startade 2012 i nya härliga lokaler med en specialdesignad gård, eget kök och matsal.

Sidor

måndag 9 januari 2017

minnesanteckningar från Samråd ht 2016Minnesanteckningar Samråd ht 2016 Tuppens förskola

 • Förskolechef informerade om samråd som forum och varför förskolan ska erbjuda Samråd.  

 • En mötesplats där vårdnadshavare kan föra fram förslag och synpunkter i olika frågor
 • Information om kommande beslut i frågor som är intressanta för de grupper som är representerade. På så vis ges möjlighet att påverka besluten i god tid och det blir en reell möjlighet till inflytande. Forum för samråd är inget beslutande organ
 • samråd kan innehålla frågor som rör exempel: Budget, Organisation, Värdegrund, Kvalitets- och utvecklingsarbete, Arbetsmiljö, Inne/Utemiljö/pedagogisk verksamhet, Lagar, riktlinjer och styrdokument
 • Frågor som avser enskilda barn, grupper eller arbetslag, ska inte tas upp i samrådet.
   

 • Systematiskt Kvalitetsarbete

 • Vi gick ut med en enkätundersökning till vårdnadshavare under våren 2016.  En återkommande enkätundersökning som alla vårdnadshavare i Norrköpings förskolor får svara på. Enkätsvaren är en del i det systematiska kvalitetsarbetet och sammanställs i den rapport som förskolan lämnar in varje år till utbildningskontoret och våra politiker. Vi kommer hänga upp sammanställningen av era enkätsvar i hallen på förskolan för den som är intresserad. Tyvärr hade vi en svag svarsfrekvens då endast 21 familjer av 98 svarade. Era svar är viktiga för förskolans analys om vad som är bra och vad som behöver utvecklas
 • En till enkätundersökning skickades ut till vårdnadshavare under hösten 2016 från skolinspektionen. Då blev svarsfrekvensen högre, 42 svar av 98. Där får vi tyvärr inte ta del av svaren men istället får vi en rapport som även ni vårdnadshavare kommer kunna ta del av.
 • De vårdnadshavare som deltog vid samrådet ansåg att ju fler alternativ på att bli erbjuden att svara desto bättre. Ex via mail, ipad/dator på förskolan, papper.  
   

 • Vi kommer ha ett Fokusområde vid varje samråd – vid detta samråd var det förskolans värdegrundsarbete som presenterades av förskolans värdegrundsgrupp tillsammans med utvecklingspedagogen.

 • lagar och regelverk om likabehandling och rutingång vid kränkning

 • om arbetet på förskolan; barns, pedagogers och vårdnadshavares delaktighet. För att få informationen kan du läsa vår likabehandlingsplan på tuppens hemsida. Stephan Anderson - Kommunens barn och elevombud - har träffat Tuppens personal på förskolans kompetensutvecklingsdag oktober 2016. 
 • På samrådet var förskolan nyfiken på vårdnadshavarens funderingar om vikarier och vilken information/förväntningar som behöver finnas med i en vikariepärm till Tuppens vikarier. Det professionella förhållningssättet var viktigt enligt vårdnadshavare.
   

 • Önskemål om fokusområde på nästa samråd vt 2016 – övergångar
   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar