Välkommen till Tuppens förskola - framtidens förskola i Centrala Norrköping. Tuppens förskola startade 2012 i nya härliga lokaler med en specialdesignad gård, eget kök och matsal.

Sidor

onsdag 24 maj 2017


Minnesanteckningar från samråd på Tuppens förskola               Datum: 2017-05-15

Förskolechef, personal från förskolan, vårdnadshavare

 • Förskolechef visade modell över systematiska kvalitetsarbetet och hur vårdnadshavares enkätsvar tas tillvara i utvecklingsarbetet. Modellen kommer läggas på bloggen. Vårdnadshavares enkätsvar presenteras genom att anslås i fjädrarnas entréer. Förskolan skriver en kvalitetsrapport som lämnas in till kommunen i slutet av läsåret. Alla förskolors kvalitetsrapporter sammanställs av strateger i en forskning och utvecklingsgrupp. Strategerna lämnar sammanställningen av nuläge, analys och utvecklingsområden till Norrköpings Kommuns politiker. Därefter formulerar politikerna nya mål och riktlinjer i en uppdragsplan för hela utbildningskontoret.
   
 • Vårdnadshavare hade önskemål om mer likvärdiga föräldramöten mellan fjädrarna. Några gemensamma/lika punkter hos alla arbetslag. Ex att berätta om förskolans prioriterade mål och hur arbetslaget planerar verksamheten utifrån uppdraget.
   
 • Förra samrådet önskade vårdnadshavare att kommande samråd skulle innehålla området ”Övergångar”. Utvecklingspedagog och personal berättar hur det fungerar med övergångar i nuläget och att en plan för övergångar inom förskolan och mellan verksamheterna förskola och grundskola är på gång att dokumenteras. Inför arbetet med övergångsplan vill personalen ta del av vårdnadshavares upplevelser och önskemål och ställde därför följande frågeställningar
  Vad och Hur önskar ni att få kunskaper, erfarenheter och information om den nya verksamheten, den nya fjädern, för att skapa trygghet hos barnen och er som vårdnadshavare i övergången?
  Vårdnadshavares reflektioner:

 • Går det att få till någon personal-bytardag mellan förskola och grundskola för att få en inblick i varandras verksamheter? Vårdnadshavare är positiva till ett ökat samarbete mellan verksamheterna och en ökad nyfikenhet hos personalen till varandras verksamheter mellan förskola och grundskolan.
 • Önskar att personalen bollar mer med oss föräldrar kring övergången. Än bättre dialog. Inte bara förmedla att ”ditt barn ska börja”.  Beskriva mer hur arbetslaget tänker och vad de ser gynnar barnet. Öka nyfikenheten till hur föräldrarna tänker.
 • Bra organiserat under reflektionstiden – att låna över barn mellan fjädrarna efter att ha etablerat en relation.
 • Får man till att det är trygga övergångar – vilket vi upplever – att det byggs relationer, ser vi det inte nödvändigt med rotation ”att personal följer med barnen” för barnens skull utan snarare för att ett gemensamt tuppen-tänk och vi-känsla i huset.
 • Föräldrar som lämnar barnen tidigt och hämtar sent – möter all personal naturligt på Tuppen. Men de som endast har kort tids plats kanske endast möter det arbetslag som arbetar på den fjädern där barnet går. Viktigt att personalen tänker hur de skapar/ bygger relation till alla vårdnadshavare. Det ligger på personalens ansvar att komma fram och presentera sig och berätta vad den heter och var den jobbar. Vi (vårdnadshavare) uppskattar om personalen berättar att ex: ”det är jag som kommer jobba med ditt barn i höst”.  Vi önskar ett ansikte inte bara ett namn.
 • Vårfesten är ett bra tillfälle att man som vårdnadshavare tillsammans med sitt barn skulle kunna få gå in och titta på nya fjädern.
 • Vi upplever att vi får bra information från personalen när vi behöver.
 • Hur mycket dokumentation om barnet följer med? Bra om lite följer med. Ett urval på vad som ska finnas med kan vara bra, så det blir lika.

Vid pennan Catherine Molander förskolechef i citys förskolor

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar